Sevkİyat şartlari

Incoterms (İngilizce International commerce terms – uluslararası ticaret terimleri), dış ticaret alanında en yaygın olarak kullanılan terilerin yorumlanmasına ilişkin uluslararası kuralları içermektedir. Söz konusu terimler, uluslararası çapta tanınmış olan belgede önceden tayin eddilmiş olan uluslararası alım- satım sözleşmesinin standart kurallarını barındırır.

  • Incoterms çerçevesinde, ulaştırmayla ilgili üç adet kilit konu düzenlenmektedir:
  • Satıcı ile alıcı arasında, mal sevkiyatına ilişkin nakliye masraflarının bölüşümü;
  • Malın hasara uğraması, kaybı veya kazara tahrip olması risklerinin satıcıdan alıcıya geçtiği an;

Malın sevkiyatının yapıldığı tarih, yani, malın alıcının veya onun temsilcisinin,örneğin ulaştırma kuruluşunun tasarrufuna fiilen verildiği, bununla bağlantılı olarak satıcının teslimat süresi ile ilgili olarak kendi yükümlülüklerini fiilen yerine getirdiği veya getirmediği an. 

Incoterms 2010’un Sınıflandırılması

                                                                    E Kategorisi Yükleme (Departure) 

EXW

Fabrika teslimi (... yerin adı)

Ex works (... named place)

‘Fabrika teslimi’ terimi, satıcının, malı kendi işletmesinde veya ismi belirtilen başka bir yerde (örneğin, fabrikada, depoda, vb.) alıcının tasarrufuna sunduğunda yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılması anlamına gelmektedir. Satıcı, bu durumda, ne malın nakliye aracına yüklenmesinden, ne de malın ihracat için gümrü işlemlerinin yapılmasından sorumlu değildir.

Söz konusu terim, böylelikle, satıcıya asgari yükümlülükleri yüklerken, alıcıyı, malın satıcının tesisinden belirlenen yere götürülmesiyle bağlantılı bütün masraflarını ve riskleri üstlenmekle yükümlü kılmaktadır. Fakat, tarafların satıcının malın yerinde yüklenmesi konusundaki yükümlülüğü ve bu yüklenmeye ilişkin bütün riskleri ve masrafları üstlenmesini istemeleri halinde, bunun, alım-satım sözleşmesine yapılacak ilgili ekte net olarak belirtilmesi gerekmektedir. Bu hüküm, satıcının ihracata ilişkin resmi işlemleri tamamen veya kısmen yerine getiremeyecek durumda olması halinde, uygulanamaz. Böyle bir durumda, satıcının malın yüklenmesine ilişkin masrafları ve riskleri üstlenmesi şartıyla, FCA hükmü uygulanmalıdır.

Her türlü ulaşım aracı

     

                                                           F Kategorisi                                                            

Ana sevkiyat, satıcı tarafından ödenmemiş  (Main Carriage Unpaid)

FCA

Taşıyıcıya teslim (... belirlenen yerin adı)

Free Carrier (... named place)

‘Taşıyıcıya teslim’ terimi, satıcının, gümrük işleminden geçen malı, satıcı tarafından belirtilen nakliyeciye, adı zikredilen yere kadar sevketmesi için vermesi anlamına gelmektedir. Belirtmek gerekir ki, sevkiyat yeri konusunda yapılan seçim, malın söz konusu yerde yüklenmesi ve boşaltılmasıyla ilgili yükümlülüklere etki etmektedir. Teslimatın satıcının mekanında gerçekleşmesi halinde, satıcı, nakliye konusunda sorumlu olur. Teslimatın başka bir mekanda gerçekleşmesi halinde, satıcı, malın nakliyesi konusunda sorumluluk taşımaz. Söz konusu hüküm, karma nakliyeler de dahil olmak üzere, her türlü ulaştırma aracıyla yapılan nakliyelerde uygulanabilir.

‘Nakliyeci’ teriminden kastedilen, nakliye anlaşması temelinde malın demiryolu, karayolu, havayolu, deniz yolu veya iç su yollarıyla veya bu ulaştırma türlerinin kombinasyonlarıyla taşınmasını gerçekleştirme veya sağlama yükümlülüğünü üstlenen kişidir. Alıcının nakliyeci olmayan başka bir kişiye malı teslim alma konusunda itimat etmesi halinde, satıcı, malı söz konusu kişiye devrettiği andan itibaren, malın teslimatına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmiş olarak kabul edilir.

Her türlü ulaşım aracı

FAS

Gemi Bordasında Teslim (... boşaltmanın yapılacağı limanın adı)

Free alongside Ship (... named port of shipment)

‘Gemi bordasında teslim’ terimi, satıcının, belirtilen boşaltma limanının rıhtımında veya layterinde malın geminin bordasına yerleştirildiğinde teslimat yükümlülüğünü yerine getirmiş olması anlamına gelmektedir. Bu, söz konusu andan itibaren mala ilişkin bütün masrafların ve risklerin, kayıpların, alıcının sorumluluğunda olduğu anlamına gelmektedir. FAS teriminin şartları çerçevesinde, ihracata yönelik malın gümrükten geçirilmesinin sorumluluğu, satıcıya yüklenmektedir. Diğer taraftan, tarafların, ihracata yönelik malın gümrük işlemlerinden geçirilmesinin sorumluluğunu alıcının üstlenmesini istemeleri halinde, bunun, alım satım sözleşmeine yapılacak olan ilgili ekte net olarak belirtilmesi gerekmektedir.

Deniz yolu veya dahili su yolu taşımacılığı

FOB

Gemi bordasında teslim (... boşaltmanın yapılacağı limanın ismi)

Free on Board (... named port of shipment)

‘Gemi bordasında teslim’ terimi, satıcının, malın geminin parmaklıklarını geçtiği andan itibaren sorumluluklarını yerine getirmiş sayılacağı anlamına gelmektedir.  Bu durum, söz konusu andan itibaren malın kaybına veya hasara uğramasına ilişkin bütün masrafların ve risklerin alıcı tarafından üstlenilmesi gerektiği anlamına gelir. FOB teriminin şartlarına göre, ihracat içn malın gümrükten geçirilmesinin sorumluluğu, satıcıya yüklenmektedir. Söz konusu terim, sadece, malın deniz yoluyla veya dahili su yollarıyla sevkiyatı durumunda kullanılabilir. Şayet taraflar, malı geminin parmaklıklarından içeriye sokma niyetinde değillerse, bu durumda, FCA terimini kullanmak gerekecektir.

Deniz yolu veya dahili su yolu taşımacılığı

                                                                               C Kategorisi

Başlıca sevkiyat, satıcı tarafından ödenmiştir (Main Carriage Paid) 

CFR

Maliyet ve nakliye (... belirlenen limanın ismi)

Cost and Freight (... named port of destination)

‘Bedel ve nakliye’ terimi, satıcının, malın geminin parmaklıklarından geçerek boşaltmanın yapılacağı limana indiği andan itibaren teslimatı yerine getirdiği anlamına gelmektedir.

Satıcı,  malın belirlenen limana sevkiyatı için gerekli olan masrafları ve navlunu ödemekle yükümlüdür. Diğer taraftan, malın boşaltılmasından sonra malın kaybı veya hasara uğraması riski ve diğer her türlü ek masraflar, satıcıdan alıcıya geçer.  CFR teriminin şartlarına göre, ihracata yönelik olarak malın gümrükten geçirilmesinin sorumluluğu, satıcıya yüklenmektedir.

Şayet taraflar, malı geminin parmaklıklarından geçirerek indirme niyetinde değillerse, bu durumda, CPT terimini kullanmak gerekecektir.

Deniz yolu veya dahili su yolu taşımacılığı

CIF

Maliyet, sigorta ve nakliye (... belirlenen limanın ismi)

‘Bedel, sigorta ve nakliye’ terimi, satıcının, malın geminin parmaklıklarından geçerek boşaltmanın yapıldığı limana vardığı andan itibaren teslimatı yapmış olacağı anlamına gelmektedir.

Satıcı, malın belirlenen limana sevkiyatı için gerekli olan masrafları ve navlunu ödemekle yükümlüdür, FAKAT, malın boşaltılmasından sonra malın kaybı veya hasara uğraması riski ve diğer her türlü ek masraflar, satıcıdan alıcıya geçer.  Bununla birlikte, CIF teriminin şartlarına göre, sevkiyat esnasında malın kaybı veya hasara uğraması riskine karşı, alıcının lehine olarak deniz sigortasının sağlanmasının sorumluluğu da satıcıya yüklenmektedir.  Dolayısıyla, satıcı, sigorta sözleşmesi akdetmek ve sigorta aidatlarını ödemekle yükümlüdür.  Alıcı, CIF terimi şartları çerçevesinde satıcıdan sigortanın elde etmesini sadece minimum masrafla karşılanmasının talep edildiğini göz önünde bulundurmalıdır. Alıcının, daha fazla masraf karşılığında sigorta yapmak istemesi halinde, kendisinin bu konuda ya satıcıyla özel olarak anlaşması, ya da bizzat kendisinin ilave bir sigorta akdi için gereken önlemleri alması gerekmektedir.

 CIF teriminin şartlarına göre, ihracata yönelik olarak malın gümrükten geçirilmesinin sorumluluğu, satıcıya yüklenmektedir.

Şayet taraflar, malı geminin parmaklıklarından geçirerek indirme niyetinde değillerse, bu durumda, CIP terimini kullanmak gerekecektir.

Deniz yolu veya dahili su yolu taşımacılığı

CPT

Navlun/nakliye bedeli, ...’a kadar ödenmiştir (... belirlenen yerin adı)

Carriage paid to… (... named place of destination)

‘Navlun/nakliye bedeli ...’a kadar ödenmiştir’ terimi, satıcının, kendisi tarafından ismi belirtilen nakliyeciye malı teslim edeceği anlamına gelmektedir. Bunun dışında, satıcı, malım belirlenen noktaya kadar sevkiyatına ilişkin masrafları ödemekle yükümlüdür.  Bu durum, satıcının, malın nakliyeciye teslim edilmesinden sonra kaybolma veya hasara uğramasına dair bütün riski ve aynı şekilde diğer masrafları üstlendiği anlamına gelir.  

‘Nakliyeci’ teriminden kastedilen, nakliye anlaşması temelinde malın demiryolu, karayolu, havayolu, deniz yolu veya iç su yollarıyla veya bu ulaştırma türlerinin kombinasyonlarıyla taşınmasını gerçekleştirme veya sağlama yükümlülüğünü üstlenen kişidir. Nakliyatın belirlenen yere yapılması işinin birden fazla nakliyeci tarafından gerçekleştirilmesi halinde, riskin devri, malın bu nakliyecilerden ilkine teslim edildiği anda gerçekleşir.

CPT teriminin şartlarına göre, ihracata yönelik malın gümrük işlemlerinin yapılmasının sorumluluğu, satıcıya yüklenmektedir.

Her türlü ulaşım aracı

CIP

Navlun/nakliye bedeli ve sigorta, ...’a kadar ödenmiştir (... belirlenen yerin adı)

Carriage and Insurance paid to… (... named place of destination)

‘Navlun/nakliye bedeli ...’a kadar ödenmiştir’ terimi, satıcının, kendisi tarafından ismi belirtilen nakliyeciye malı teslim edeceği anlamına gelmektedir. Bunun dışında, satıcı, malım belirlenen noktaya kadar sevkiyatına ilişkin masrafları ödemekle yükümlüdür. Bu, satıcının, malın bu şekilde sevkiyatına ilişkin bütün riskleri ve ek masrafları üstlendiği anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, CIP teriminin şartlarına göre, sevkiyat esnasında malın kaybı veya hasara uğraması riskine karşı, alıcının lehine olarak sigortasının sağlanmasının sorumluluğu da satıcıya yüklenmektedir.  

Dolayısıyla, satıcı, sigorta sözleşmesi akdetmek ve sigorta aidatlarını ödemekle yükümlüdür.  Alıcı, CIP terimi şartları çerçevesinde satıcıdan sigortanın elde etmesini sadece minimum masrafla karşılanmasının talep edildiğini göz önünde bulundurmalıdır. Alıcının, daha fazla masraf karşılığında sigorta yapmak istemesi halinde, kendisinin bu konuda ya satıcıyla özel olarak anlaşması, ya da bizzat kendisinin ilave bir sigorta akdi için gereken önlemleri alması gerekmektedir.

‘Nakliyeci’ teriminden kastedilen, nakliye anlaşması temelinde malın demiryolu, karayolu, havayolu, deniz yolu veya iç su yollarıyla veya bu ulaştırma türlerinin kombinasyonlarıyla taşınmasını gerçekleştirme veya sağlama yükümlülüğünü üstlenen kişidir. Nakliyatın belirlenen yere yapılması işinin birden fazla nakliyeci tarafından gerçekleştirilmesi halinde, riskin devri, malın bu nakliyecilerden ilkine teslim edildiği anda gerçekleşir.

CIP teriminin şartlarına göre, ihracata yönelik malın gümrük işlemlerinin yapılmasının sorumluluğu, satıcıya yüklenmektedir.

Her türlü ulaşım aracı

                                                    D Kategorisi

                                                    Teslimat (Arrival) 

DAP

Yerinde teslimat (... teslimatın yapılacağı noktanın adı)

Delivered at Place (… named place of destination)

Söz konusu şartlar, DAF, DES ve DDU’nun (INCOTERMS 2000) yerine kullanılmaktadır.

Satıcı, mal belirlenen varış yerine gelmiş olan ve boşaltmaya hazır olan ulaşım aracında alıcının tasarrufuna devredildiği zaman teslimatı yapmış olur. Satıcı, kendi hesabına, malın nakliyatını belirlenen hedef noktaya sevkiyatına ilişkin olarak kendi hesabına sözleşme akdetmekle yükümlüdür. Ayrıca, satıcı,  malın dışarı çıkartılması esnasında tahsil edilen gümrük formalitelerini ifa etmek, bütün harç, vergi ve diğer tahsilatların ödemelerini yapma ve ayrıca, teslimat noktasına kadar bütün nakliyatın masraflarını ödemekle yükümlüdür. Satıcı, malın teslim edileceği ana kadar, onun kaybı veya hasara uğramasına ilişkin bütün risklerden sorumlu durumdadır.

 

DDP

Gümrük vergisi ödenerek teslimat (... belirlenen yerin adı)

Delivered Duty paid (… named place of destination)

Satıcı, ihraç için gerekli olan gümrük vergileri ödenmiş olan malın, ismi belirlenen mekana gelmiş olan ve boşaltma işlemine hazır olan ulaşım aracında alıcının tasarrufuna devredildiği zaman, teslimatı gerçekleştirmiş olur.  Satıcı, malın belirlenen yere sevkiyatıyla bağlantılı olan bütün masraflar ve risklerden sorumludur ve ayrıca, sadece ihracat için değil, ithalat için de gerekli olan gümrük formalitelerini yerine getirmekle, çıkış ve girişte alınan her türlü tahsilatı ödemekle ve bütün gümrük işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlüdür.   DDP, satıcıya, azami ölçüde sorumluluk yüklemektedir.  

Her Türlü Ulaştırma Aracı

 

knop4

CBR ...

USD   ...
....
EUR   ...
....

Dünya Saati

İstanbul Moskova
Almaty Pekin
Kiev Bakü
Berlin Roma


BSC Logistic 2009 - 2013. Yerinde Destek - RNTK-İmparatorluğu